مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

کارشناسی ارشد عضو انجمن جهانی کوچینگ ici

مدرس مهارت های نرم پژوهشگر حوزه رفتار شناسی و توسعه فردی

آخرین دوره های تدریسی

محصولات