مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • پایه مدرس :
  • تعداد دوره های تدریسی : 21

مختصری از رزومه

مدیر گروه پژوهشی  مدیریت دانش مبین

 استادیار پایه ۱۲ و عضو هیئت علمی دانشگاه 

عضو انجمن جهانی کوچینگ ICI

 مهارتهای نرم پژوهشگر حوزه رفتارشناسی و توسعه فردی

 

 

 

 

آخرین دوره های تدریسی

شناخت شمال حقیقی دکتر مهدی صمیمی در حال ثبت نام 4
پویش ملی خود آگاهی تا خود شکوفایی دکتر مهدی صمیمی در حال برگزاری 2
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
پویش ملی خود آگاهی تا خود شکوفایی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 2
پویش ملی خود آگاهی تا خود شکوفایی دکتر مهدی صمیمی با موفقیت به اتمام رسید 2
شناخت شمال حقیقی دکتر مهدی صمیمی با موفقیت به اتمام رسید 4
پویش ملی خود آگاهی تا خود شکوفایی دکتر مهدی صمیمی با موفقیت به اتمام رسید 2
loader