مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 28

مختصری از رزومه

مدیر گروه پژوهشی  مدیریت دانش مبین

 استادیار پایه ۱۲ و عضو هیئت علمی دانشگاه 

عضو انجمن جهانی کوچینگ ICI

 مهارتهای نرم پژوهشگر حوزه رفتارشناسی و توسعه فردی

 

 

 

 

آخرین دوره های تدریسی

شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
آگاهی والدین نسبت به مراحل "رشد تحولی "فرزندان در مقاطع مختلف سنی –تحصیلی شهین سیمیاری در حال برگزاری 12
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
شناخت شمال حقیقی دکتر مهدی صمیمی در حال برگزاری 4
گام به گام تا توسعه فردی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 2
محصولات
کتاب مداخلات روانشناسی مثبت گرا کتاب 60000 مشاهده
نگرش همه چیز هست کتاب 60000 مشاهده
هفت عادت مردمان موثر کتاب 70000 مشاهده
جادوی فکر بزرگ کتاب 50000 مشاهده
کتاب شناخت شمال حقیقی کتاب 115000 مشاهده