مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 30

مختصری از رزومه

مدیر گروه پژوهشی  مدیریت دانش مبین

 استادیار پایه ۱۲ و عضو هیئت علمی دانشگاه  عضو انجمن جهانی کوچینگ ICI  مهارتهای نرم پژوهشگر حوزه رفتارشناسی و توسعه فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین دوره های تدریسی

رفتار شناسی و رمز گشایی از کدهای رفتاری DISC پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
پویش خودآگاهی تا خودشکوفایی دکتر مهدی صمیمی در حال برگزاری 2
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
آگاهی والدین نسبت به مراحل "رشد تحولی "فرزندان در مقاطع مختلف سنی –تحصیلی شهین سیمیاری در حال برگزاری 12
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
شناخت شمال حقیقی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
محصولات