مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی کوچ حرفه ای از موسسه انتخاب امریکا

دارای مدرک واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 

آخرین دوره های تدریسی

محصولات