مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

پژوهشگر تعلیم و تربیت مدرس

آموزش خودشناسی

تسهیلگر آموزش والدین و مربیان کودک

آخرین دوره های تدریسی

محصولات