مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 3

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

محقق و پژوهشگر در مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی البرز.

 پژوهشگر، مدرس و درمانگر در زمینه مدیریت استرس و اضطراب و تنظیم هیجانات.

آخرین دوره های تدریسی

مهارت خودکارآمدی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
مدیریت استرس پژوهشکده مبین در حال برگزاری 4
خودشناسی واهمیت آن پژوهشکده مبین در حال برگزاری 8
محصولات