اواخرکودکی 10_11_12سال(چهارم تا ششم)

 کار تیمی

کار تیمی

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

کار با کامپیوتر

کار با کامپیوتر

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

تصمیم گیری صحیح

تصمیم گیری صحیح

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه ادراکی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

شناخت مشاغل مختلف

شناخت مشاغل مختلف

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه ادراکی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

مهارت کار تیمی

مهارت کار تیمی

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

مهارت مدیریت زمان

مهارت مدیریت زمان

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه خودشناسی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه هیجانی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال

مهارت تاب آوری

مهارت تاب آوری

دپارتمان خانواده_اواخر کودکی _شاخه هیجانی کلاس (چهارم تا ششم )۱۰_۱۱_۱۲سال