اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

 حل مسئله سریع

حل مسئله سریع

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه شناختی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

هدف گذاری 5 ساله

هدف گذاری 5 ساله

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

برنامه ریزی 5 ساله

برنامه ریزی 5 ساله

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

پلان های کارآفرینی

پلان های کارآفرینی

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

آینده نگری

آینده نگری

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

هدف گذاری ۱۰ساله

هدف گذاری ۱۰ساله

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

عشق و ازدواج چیست؟

عشق و ازدواج چیست؟

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه هویتی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

حفظ سلامت روان - جسم

حفظ سلامت روان - جسم

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه خودشناسی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

محافظت از بدن خود

محافظت از بدن خود

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه هویتی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

مدیریت بهینه زمان

مدیریت بهینه زمان

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه هیجانی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال

رفع چاله های فکری

رفع چاله های فکری

دپارتمان خانواده_اوایل نوجوانی _شاخه شناختی کلاس (هفتم تا نهم )۱۳_۱۴_۱۵سال