اواسط نوجوانی 16_17_18 سال (کلاس دهم تا دوازدهم)

پلان های کارآفرینی

پلان های کارآفرینی

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

آینده نگری

آینده نگری

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

هدف گذاری ۱۰ساله

هدف گذاری ۱۰ساله

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

عشق و ازدواج چیست؟

عشق و ازدواج چیست؟

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه هویتی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

حفظ سلامت روان - جسم

حفظ سلامت روان - جسم

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه خودشناسی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

 مدیریت بهینه زمان

مدیریت بهینه زمان

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه ادراکی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

محافظت از بدن خود

محافظت از بدن خود

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه اجتماعی ارتباطی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

رفع چاله های فکری

رفع چاله های فکری

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه شناختی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال

خطاهای شناختی خود

خطاهای شناختی خود

دپارتمان خانواده_اواسط نوجوانی _شاخه خودشناسی کلاس( دهم تا دوازدهم)(۱۶_۱۷_۱۸) سال