حوزه خود توسعه فردی

زبان بدن

زبان بدن

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

شوخ طبعی

شوخ طبعی

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

کد پوشش

کد پوشش

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

این دوره به صورت تجربه اول شخص ودر۳۴ ساعت کارگاه آموزشی میباشد هدف اصلی این سطح ازدوره خلق افراد...

تسهیل

تسهیل

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

همدلی

همدلی

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

هوش معنوی

هوش معنوی

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی

نوآوری

نوآوری

دپارتمان رشدفردی _ حوزه خودتوسعه فردی