خود راهبری

پکیج راهبری

پکیج راهبری

این دوره به صورت تجربه اول شخص ارائه خواهد شد و در ۳۴ ساعت کارگاه آموزشی ارائه می‌گردد.

loader