مهارت های نرم

هوش هیجانی

هوش هیجانی

دوره مهارت هوش هیجانی شامل خودآگاهی ، کنترل عواطف ، ایجاد انگیزه ،مهارت های اجتماعی و... می باشد.

loader