مهارت های زندگی نوجوانان

بازی کردن و لذت بردن

بازی کردن و لذت بردن

بازی همچنان ضرورت دوران کودکی است و به قول کودک بدون دوران بازی ، کودک بدون زندگی است

تفکر نقادانه

تفکر نقادانه

نقد یک روش بررسی اگاهانه مدبرانه است که حاصل آن سازندگی ، تعامل و پیشرفت بیشتر است

loader