خودآگاهی

شناخت شمال حقیقی

شناخت شمال حقیقی

توضیحات دوره

شمال حقیقی قطب نمایی درونی است که در سرتاسر زندگی شما را با موفقیت و درست هدایت می کند؛ و نشان می دهد که در اعماق ضمیرتان چگونه انسانی هستید. شمال حقیقی نقطه مسیر یابی شماست. و به شما کمک می کند در جایگاه یک رهبر در مسیر درست زندگی قرار بگیرید. شمال حقیقی شما بر مبنای مهمترین چیزها، گرامی ترین ارزش ها، انگیزه و احساسات و خاستگاه های رضایت در زندگی شما شکل می گیرد. شمال حقیقی درست همانند نقاط قطب نما در جهت یک قطب مغناطیسی شما را به سوی هدفتان می کشاند.

با توجه به اهمیت موضوع کارگاه شمال حقیقی پایه و استارت کل پکیج توسعه فردی است که در پژوهشکده مدیریت دانش توسعه فردی اولویت اول را در شروع مسیر توسعه فردی و پویش از خودآگاهی تا خود شکوفایی دارد.در این کارگاه شما با نحوه پیدا کردن مسیر اصلی زندگی خودتان و نحوه ایجاد تعادل در زندگی خودتان با آشنا خواهید شد و به ارزش مسیری که استارت آن را زده اید پی خواهید برد. و تصویر کلی مسیر پیش روی توسعه فردی و موفقیت شغلی خودتان را خواهید یافت.

مباحث اصلی:

  شناخت خود واقعی- رویارویی با نقاط کور- پذیرش خود /  بکارگیری ارزش ها و اصول – چهار اصل هدایتی  تنظیم مرزهای اخلاقی /  چه چیزی به شما انگیزه رهبری می دهد؟ - انگیزه های درونی و بیرونی خود- دوری از تله ها- تعدیل انگیزه  /  ساخت تیم پشتیانی- مهمترین فرد در رهبری شما- خانواده- مربی- دوستان نزدیک- گروه حمایت شخصی / ایجاد شبکه پشتیبان حرفه ای / یکپارچه زندگی کردن- سطل های زندگی شما- حفظ هویت- پایبندی به ریشه ها- اختصاص زمانی برای خود /  توانمندسازی برای رهبری خود

 

loader