حوزه خودشناسی

شناخت شمال حقیقی

شناخت شمال حقیقی

توضیحات دوره

شمال حقیقی قطب نمایی درونی است که در سرتاسر زندگی شما را  هدایت می کند و نشان می دهد که در اعماق ضمیرتان چگونه انسانی هستید. شمال حقیقی نقطه مسیر یابی شماست و به شما کمک می کند در جایگاه یک رهبر در مسیر درست زندگی قرار بگیرید. شمال حقیقی بر مبنای مهمترین چیزها، گرامی ترین ارزش ها، انگیزه و احساسات و خاستگاه های رضایت در زندگی شما شکل میگیرد. شمال حقیقی درست همانند نقاط قطب نما در جهت یک قطب مغناطیسی شما را به سوی هدفتان می کشاند.

باتوجه به اهمیت موضوع کارگاه شمال حقیقی که پایه واساس آن پکیج توسعه فردی است ،پژوهشکده مدیریت دانش توسعه درآغاز مسیر،اولویت را بر توسعه فردی و پویش ازخودآگاهی تا خودشکوفایی عنوان کرده که شرکت در این کارگاه نحوه پیدا کردن مسیر اصلی زندگی و ایجادتعادل و تعامل درکلیه امورات زندگی را به شما آموزش داده و به ارزش والای مسیری که درآن پای نهاده اید پی خواهید برد که در این صورت تصویر کلی مسیرپیش روی توسعه فردی و موفقیت شغلیتان را در ذهن خود خواهید یافت.

 

مباحث اصلی:

  •   شناخت خود واقعی _رویارویی با نقاط کور_ پذیرش خود
  •   بکارگیری ارزش ها و اصول _ چهار اصل هدایتی  تنظیم مرزهای اخلاقی
  • چه چیزی به شما انگیزه رهبری می دهد؟ _ انگیزه های درونی و بیرونی خود_ دوری از تله ها_ تعدیل انگیزه 
  • ساخت تیم پشتیانی _ مهمترین فرد در رهبری شماکیست ؟_ خانواده_ مربی_ دوستان نزدیک_ گروه حمایت شخصی
  •  ایجاد شبکه پشتیبان حرفه ای
  •  یکپارچه زندگی کردن _ سطل های زندگی شما _ حفظ هویت _ پایبندی به ریشه ها _ اختصاص زمانی برای خود
  •   توانمندسازی برای رهبری خود

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها