اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

حفظ سلامت روان - جسم

حفظ سلامت روان - جسم

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

سلامت روان یعنی کیفیت زندگی یک فرد که می تواند توانایی های خود را شناسایی کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاید؛ یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار کند و با جامعه در مشارکت باشد.

  • اهمیت 

بهداشت روانی هر فرد، اگر نگوییم بیشتر از سلامت جسمانی او اهمیت دارد، لااقل به همان اندازه مهم و قابل توجه است. روانشناسان بهداشت روانی را این طور تعریف کرده اند : «قابلیت برقراری ارتباط هماهنگ و موزون با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطق عادلانه و مناسب». فردبرخوردار از سلامت روانی، توانایی احترام به خود را دارد، می تواند توانایی هایش را در حد واقعی و همان طور که هست قلمداد کند، دوستی و احترام دیگران را جلب کند، نیازهای زندگی شخصی اش را تأمین کند و از اعتماد به نفس خوب و روحیه ایی شاد برخوردار باشد.

کیفیت زندگی هم به عوامل متعددی بستگی دارد که در سلامت روانی فرد موثر است. اگر فردی از نظر جسمی سالم نباشد، طبیعتا نگران و مضطرب است و همین اتفاق سبب به هم خوردن سلامت روان او خواهد شد. همچنین یک فرد علاوه بر سلامت جسمی باید احساس امنیت اجتماعی هم داشته باشد و این مساله به وضعیت اقتصادی فرد و جامعه برمی گردد، چرا که باعث می شود خیالش راحت باشد از اینکه منبع درآمدی دارد و می تواند مخارج زندگی اش را تامین کند. بنابراین وقتی همه این موارد به وجود آید سلامت روان نیز ایجاد می شود.

  • سرفصل ها
  1. بررسی و آموزش مفهوم سلامت روان در نوجوانان
  2. شناسایی مولفه های سلامت روان و سلامت جسم
  3. بررسی زندگی شخصی و اینکه سبک زندگی  بر اساس سلامت روان است یا نه
  4. کاربردی کردن مولفه های سلامت روان و جسم در زندگی شرکت کنندگان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها