اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

شناسایی تعدیل نقاط ضعف و مدیریت آنها

شناسایی تعدیل نقاط ضعف و مدیریت آنها

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

آشنایی با خود و شناسایی نقاط ضعف وقدرت ومدیریت نقاط ضعف.

  • اهمیت 

هر اندازه افراد از خود اگاه شوند میتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند شناختن نقاط ضعف وقدرت در رشد باقی مهارتها مثل حل مسئله و کنترل خشم و اضطراب واسترس و....می تواند موثر باشد درک اینکه ما صد درصدکامل نیستیم اما برای زندگی خود کافی هستیم بسیار مهم است.

  • سرفصل ها
  1. خوداگاهی
  2. اجزائ خوداگاهی
  3. عوامل موثر در رشد خوداگاهی
  4. موانع رشد خود اگاهی
  5. واکنش سنجی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها