اواخرنوجوانی 19_20 سال

عشق و ازدواج چیست؟

عشق و ازدواج چیست؟

توضیحات دوره

  • هدف کلی

تمایز دادن به انواع ارتباط سمی و مضر ازعشق

  • اهمیت

شناخت حقیقت عشق بین دونفر عامل پیشگیری از آسیب ها ،زیان ها روحی روانی و عمر انسان با بیراه رفتن در وادی عشق نما می گردد و فرد می تواند انرژی جوانی خود را در جهت اهداف سالم واثرگذار برزندگی آینده حود تمرکز نماید.

  • سرفصل ها 
  • عشق چیست ؟
  • آیا عشق برای ازدواج کافی است ؟
  • انواع هفتگانه عشق
  • همخوانی در عشق لازم و کافی است؟

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها