اواخرنوجوانی 19_20 سال

کاهش اضطراب واسترس با ذهن آگاهی _ مدیریت ذهن

کاهش اضطراب واسترس با ذهن آگاهی _ مدیریت ذهن

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

اموزش پیرامون حل مسائل

 • اهمیت 

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهگی و تغییر در شیوه زندگی بسیاری ااز افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر انان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره زندگی ناتوان و اسیب پذیر ساخته است انسانها برای مقابله سازگارانه با موقعیتهای  تنش زا به اموختن مهارت حل مساله نیاز دارند

 • سرفصل ها
 1. تعریف حل مساله و راه حل
 2. شناساییی مشکل
 3. اولویت بندی مسائل و تاثیران
 4. چگونگی حل مسائله
 5. فایند حل مسئله
 6. مراحل فرایند حل مسئله
 7. عوامل بازدارنده حل مسئله
 8. قدرت نگرانی سازنده
 9. چهار میم تکیه بر راه حل

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها