مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

چگونه با محل تحصیل فرزندم تعامل داشته باشم؟

چگونه با محل تحصیل فرزندم تعامل داشته باشم؟

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

مدیریت وشناخت بحران های ارتباطی مدرسه ،خانه ، دانش آموز

  • اهمیت  

درهنگام بروز تعارضات بین مدرسه وخانواده آنکه بیشتر از همه آسیب می بیند دانش آموزان هستند .بنابراین یادگیری روش های صحیح تعاملی و ارتباطی ازطرف خانواده عامل پیشگیری از ابزار قرار گرفتن دانش آموزجهت نشان دادن قدرت نهائی خانواده و مدرسه و سرانجام ترک تحصیل ، افت تحصیلی ، انزجارازمدرسه ،تغییر مدرسه و خودکشی دردانش آموزان می گردد.

  • سرفصل ها
  • تعارضات فرزندم بامدرسه
  • شناسایی موقعیت حق بافرزندم است یا مدرسه
  • من طرف فرزندم باشم یامدرسه
  • چگونه بااولیا مدرسه تعامل صحیح داشته باشم
  • اگرفرزندم خواستار تغییرمدرسه یاترک تحصیل شد چه کنم؟
  • شناسایی آسیبهای پنهان درمدرسه ازسوی دوستان واولیا وروش برخورد سالم

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها