مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

تاثیرگذارترین ها بر" سلامت روان" فرزندان کدامند؟

تاثیرگذارترین ها بر" سلامت روان" فرزندان کدامند؟

توضیحات دوره

  • هدف کلی

والدین با گزینش صحیح رسانه ها ،کارتونها و کتابهای مناسب فرزندانشان اشنا بشوند و محیط تربیت کودک را به نفع وی ،غنی سازی کنند.

  • اهمیت 

رسانه ها،سریال ها ،فضای مجازی ،کارتونها و کتاب قصه ها،هر کدام در رشد شخصیت کودک نقش بسزایی دارند و اگر مطالب ورودی به ذهن کودک از طریق موارد ذکر شده مثبت باشد،کودک به رشد شخصیتی مناسبی می رسد .اما تمام موارد ذکر شده مانند شمشیر دولبه هستند که اگر محتوای انها نامناسب باشد ،دیگر نه تنها سودی به کودک نمی رساند بلکه به شکل گیری نامناسب شخصیت وی دامن میزند.

  • سرفصل ها
  1. اقوام و والدین
  2. رسانه های گروهی و گزینش انان
  3. کتابهای فرزندان و گزینش درست انان
  4. سریال ها و کارتونها و گزینش درست

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها