مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

آگاهی والدین نسبت به مراحل "رشد تحولی "فرزندان در مقاطع مختلف سنی –تحصیلی

آگاهی والدین نسبت به مراحل "رشد تحولی "فرزندان در مقاطع مختلف سنی –تحصیلی

توضیحات دوره

  • هدف کلی

شناخت و پیشگیری بحران های حاصل از عدم آگاهی والدین از "فرزند پروری صحیح"
رسیدن به فرزند سالم و خودشکوفا

  • اهمیت 

آموزش های رسمی و خانواده و جامعه تنها به رشد از منظر کلاسیک می پردازد، در حالی که انسان سالم نیازمند سایر ابعاد رشد: از قبیل رشد تجربی و رشد بافتاری نیز می باشد. چرا که خروجی توجه بیش از حد و ارزش گذاری به هوش مولفه ایی(کلاسیک) انسانهایی هستند که در بدو ورود به جامعه تا پایان تحصیلات دیپلم و دانشگاه و ورود به کار و زندگی دچار خطاهای شناختی نقصان ها و زیان های جبران ناپذیری ابتدا بر پیکره خود سپس خانواده و جامعه میگردنند که شالوده آن ضربه به بنیان های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و روانی کشور است. بسیاری از دولت ها سالهاست به این نتیجه رسیده اند که باید بر سایر ابعاد رشد در قالب آموزش های مهارتی نرم برای کودکان و نوجوانان و جوانان کشورشان برنامه ریزی های بنیادین از سالهای نخستین زندگی آغاز گردد تا علاوه بر سلامت جسم آیندگان یک کشور سلامت روح و روان اقتصاد فرهنگ اجتماع نیز تضمین گردد وگرنه شاهد رو به انهلال یک ملت خواهند بود.

  • سرفصل ها
  1. رشد تحولی چیست؟
  2. مشخصات فرزند سالم چیست؟
  3. ضرورتهای مورد نیاز هر مرحله سنی کودکان و نوجوانان کدامند؟
  4. چگونه از کودک سالم به نوجوان سالم برسیم؟

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها