مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

رشد دانش جنسی والدین(در موقعیت های حساس چگونه والدی باشم؟)

رشد دانش جنسی والدین(در موقعیت های حساس چگونه والدی باشم؟)

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

آموزش و شناخت والدین درمواجهه باانواع مسائل جنسی فرزندان

  • اهمیت 

شناخت و رشد آگاهی و نحوه برخورد والدین در golden time فرزندپروری راجع به مسائل مربوط به موارد جنسی فرزندان عامل اصلی پیشگیری در خطرات وعوارض موجود دردوران فرزندپروری ورشد فرزندان میگردد.گرچه پیشگیری برترازدرمان است.اما گاهی روش مواجهه بامشکلات اینگونه عامل توقف وبسط وشدت مشکلات و سقوط فرزندان به ورطه های آسیب های روانی ،جسمی ،خودکشی واجتماعی حاصل ازناآگاهی والدین میگردد.

  • سرفصل ها 
  1. بایدها ونبایدهای فرهنگی
  2. پیشگیری و مراقبت ازفرزندان درمقابل انواع آسیب ها
  3. شناسایی فرزند آسیب دیده وروش برخورد با آنها
  4. روش برخورد سالم باکنجکاوی ها وسوالات جنسی فرزندان درسنین مختلف
  5. شناخت انواع خشونت ها واسیب های جنسی ومقابله باآنان
  6. تبادل اطلاعات به روش سالم ومفید با فرزندان
  7. مدیریت بحران ها

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها