مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

جلوگیری از شکل گیری طرحواره های مخرب(تله های فکری)در فرزندان

جلوگیری از شکل گیری طرحواره های مخرب(تله های فکری)در فرزندان

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

شناخت طرحواره ها وممانعت ازایجادآنها درفرزندان توسط والدین

  • اهمیت 

golden time :فرزند پروری عامل ایجاد انواع باورها و تله های فکری مخرب درانسان است که پس ازگذر ازاین تایم درمان -تصحیح وتعدیل این باورها بسیار زمان بروهزینه بر برای فردوجامعه است .

افزایش آگاهی والدین از شناخت ووجود طرحواره ها وتایم شکل گیری باورهای مخرب و چاله های فکری فرزندان باعث رشد وشکل گیری شخصیت وروان سالم درنسل آینده می باشد چرا که بخش عمده عامل شکل گیری طرحواره والدین ومحیط میباشد

 

  • سرفصل ها 
  1. موقعیت های ایجاد طرحواره ها
  2. شناسایی طرحواره ها
  3. انواع 12 گانه طرحواره ها

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها