حوزه خودشناسی

تعادل درچرخ زندگی

تعادل درچرخ زندگی

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

تعادل در حیطه‌های مختلف زندگی

  • اهمیت 

برای به تعادل رسیدن باید توانمند، با ساختار و منعطف بود.

زندگی ما از حیطه های مختلف تشکیل شده که هر کدام برای ما ارزشمند است و توانمندی ما در ایجاد تعادل بین حیطه ها مهم هست. تعادل زندگی در (حیطه های مختلف) هنر تعادل بخشی بین منابع(زمان، انرژی و افکار) است.

  • سرفصل ها
  1. شناخت حیطه‌های زندگی
  2. سنجش حیطه های زندگی
  3. روش‌های متعادل کردن چرخ زندگی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها