حوزه خودشناسی

شناخت موقعیت های آسیب رسان به خود

شناخت موقعیت های آسیب رسان به خود

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

روان سالم رفتار سالم را سبب می شود و رفتار سالم فرد سالم و جامعه هم برای موفقیت و پیشرفت نیاز به سرمایه انسانی سالم دارد تا اهداف فردی و اجتماعی محقق شود از این نظر پرداخت به موضوع آسیب شناسی روانی مبحثی مفید و موثر در درمان بیمارهای رفتاری است.

 • اهمیت 

آسیب شناسی موقعیت با نگاهی دقیق به ساختار و وضعیت موجوددر صدد ربشه یابی علت ،امکان اصلاح و بازبینی به شکلی دقیق و منسجم را در نظر دارد  تا از خطرات و کجرویهای بعدی جلوگیری به عمل آورد.

 • سرفصل ها 
 1.  شناسایی عوامل فردی ، روانی، محیطی ، اجتماعی
 2. مداخله در بحران
 3. تاب آوری
 4. آسیب پذیری به عنوان عامل ریسک درونی
 5. آسیب پذیری به عنوان احتمال محتمل خسارت شدن ( انسان محوری(
 6. آسیب پذیری به عنوان رویکرد دوگانه حساسیت و ظرفیت رسیدگی
 7. آسیب پذیری به عنوان ساختاری چندگانه
 8. آسیب پذیری چند بعدی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها