حوزه خودشناسی

تکنیک های شناخت و حل تعارضات درونی

تکنیک های شناخت و حل تعارضات درونی

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

شناخت و حل تعارضات درونی

  • اهمیت 

 

در زندگی دائما در حال انتخاب هستیم و گاهی بین دو راه یا دو انتخاب دچار تعارض می شویم.

تعارض درونی و تعارض بین فردی.

خیلی مهم هست که تکنیک‌های حل تعارض را بدانیم تا از انتخابمان نهایت لذت رو ببریم و رضایتمند باشیم و شادکام.

  • سرفصل ها
  1. تعریف تعارض
  2. شناخت تعارض درون فردی و بین فردی
  3. روش های حل تعارض درون فردی 

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها