حوزه خودشناسی

شناخت پیش فرض های ذهنی

شناخت پیش فرض های ذهنی

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

شناخت مکانیزم های دفاعی ناخودآگاه

 • اهمیت 

پی بردن به ریشه های الگوهای رفتاری نهادینه شده در شخصیت فرد

ضرورت پیدا کردن مکانیزم های دفاعی تکرارشونده در فرد برای تغییر آنها

حل کردن تعارضات ذهنی فرد

 

 • سرفصل ها 
 1. سرکوبی
 2. انکار
 3. فرافکنی
 4. جابه جایی
 5. دلیل تراشی
 6. جبران
 7. خاموش سازی
 8. درون افکنی
 9. والایش

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها