حوزه خود توسعه فردی

متقاعد سازی

متقاعد سازی

توضیحات دوره

  • هدف کلی

آشنایی با مفهوم و ضرورت متقاعد سازی و تکنیک های کاربردی آن

  • اهمیت

متقاعد سازی یکی از نیازهای عمیق ارتباطی است که هر فردی نیاز به آنرا در خود تجربه کرده است.

متقاعدسازی سبب افزایش اعتماد به نفس اجتماعی افراد می شود.

متقاعد سازی یکی از مهارتهای اصلی در پیشرفت اجتماعی و شغلی است.

  • سرفصل ها 
  1. تعریف متقاعد سازی
  2. ضرورت و اهمیت متقاعد سازی
  3. چالش متقاعد سازی (روشهای ارزیابی سطح متقاعد سازی فعلی)
  4. فنون متقاعد سازی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader