حوزه خودسازی

مهارت افزایش انعطاف پذیری و سازگاری در خود

مهارت افزایش انعطاف پذیری و سازگاری در خود

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

ایجاد سازگاری یا انطباق مثبت در شرایط تروماتیک

 • اهمیت 

افزایش خودکارآمدی

شادکامی

کنترل به امورزندگی

برنامه ریزی فعالانه برای غلبه به حوادث زندگی

افزایش تاب آوری

 • سرفصل ها 
 1. جایگاه ویژه انعطاف پذیری
 2. ایجاد سازگاری در شرایط ناگوار
 3. بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی و اجتماعی و اقتصادی در انعطاف پذیری
 4. فواید انعطاف پذیری
 5. تفکر انعطاف پذیر
 6. بررسی نظریه شناختی انعطاف پذیری
 7. تاب آوری درافراد انعطاف پذیر
 8. شکل های مختلف آُسیب شناسی روانی بر اساس انعطاف پذیری شناختی
 9. آموزش مهارتهای زندگی در انعطاف پذیری افراد

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader