حوزه خودشناسی

شناخت قدرت ذهن، کلام وهیجانات ونقش آنهادررضایت وخشنودی ویاشکست ودرماندگی درزندگی.

شناخت قدرت ذهن، کلام وهیجانات ونقش آنهادررضایت وخشنودی ویاشکست ودرماندگی درزندگی.

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

شناخت قدرت ذهن، قدرت کلام قدرت هیجان و تعمل بین آنها

 • اهمیت 

آشنایی با ذهن و منابع قدرت و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر رفتار و ارتباطات و زندگی اکنون ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به نحوی که ما می توانیم با مدیریت این نیروی عظیم به فردی اثر گذار در محیط زندگی و کار و ارتباطات بین فردی تبدیل گردیم و یا به فردی بدون اختیار در چرخه روزمره زندگی مبدل گردیم.

 • سرفصل ها 

 

 1. اشنایی با قدرت ذهن.
 2. آیا باید همیشه ذهن را جدی گرفت.
 3. آشنایی با قدرت کلام.
 4. ارتباط کلمات.
 5. رابطه ذهن با کلمات.
 6. آشنایی با قدرت هیجانات (مؤلفه های شناختی، حسمی و فتاری هیجان)
 7. رابطه ذهن و هیجان و کلام.
 8. چگونه از قدرت ذهن و کلام و هیجان در جهت یک زندگی رضایت بخش بهره ببریم

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها