حوزه خودشناسی

نقش آسیب های دوران کودکی دربروز انواع اعتیاد

نقش آسیب های دوران کودکی دربروز انواع اعتیاد

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

نقش آسیب های کودکی در بروز اعتیاد

  • اهمیت 

نقش نیازهای اساسی کودک در ایجاد اعتیاد بسیار حائز اهمیت است و در این میان نحوه رفتار والدین در برخورد صحیح با نیاز های کودک در ایجاد اعتیاد فرزندانشان در آینده نقش بسیار مهمی دارد و عدم آگاهی والدین از نقشی که در این مسیر دارند می تواند صدمات جبران ناپذیری بر آینده کودک وارد کند.

  • سرفصل ها 

 

  1. اعتیاد چیست؟
  2. انواع اعتیاد.
  3. نقش نیازهای اساسی کودک در ایجاد اعتیاد.
  4. نقش رفتار والدین در ایجاد اعتیاد در فرزندان.
  5. اشنایی با راهکارها موثر در این زمینه.

 

 

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها