حوزه خودشناسی

تاثیرحمایت های عاطفی والدین درروابط عاطفی کودکان دربزرگسالی

تاثیرحمایت های عاطفی والدین درروابط عاطفی کودکان دربزرگسالی

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

آشنا شدن با نقش حمایت های عاطفی والدین بر روابط عاطفی کودکان در بزرگسالی

  • اهمیت

شناخت عوامل مهم تاثیر گزار و حمایت های عاطفی والدین، در رشد عاطفی کودک بسیار حائز اهمیت است و عدم مهارت والدین در این زمینه موجب بروز اختلالات عاطفی کودکان در بزرگسالی می گردد که بسیاری از آنها صدمات جبران ناپذیری به روابط عاطفی کودک در بزرگسالی و بروز انواع اختلالات ارتباطی در کودک می گردد.

  • سرفصل ها 
  1. شناخت عوامل مهم تاثیر گزار در رشد عاطفی کودک.
  2. آسیب ها و راهکارها در روابط عاطفی افراد راضی کننده.
  3. آسیب ها و راهکارها در روابط عاطفی افراد قربانی.
  4. آسیب ها و راهکارها در روابط عاطفی افراد کنترل گر.
  5. آسیب ها و راهکارها در روابط عاطفی افراد ناپایدارها
  6. آسیب ها و راهکارها در روابط عاطفی افراد

 

 

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها