حوزه خودسازی

آشنایی با استرس و فشار روانی و تکنیک های مدیریت آن

آشنایی با استرس و فشار روانی و تکنیک های مدیریت آن

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

توانایی مدیریت استرس و فشارهای روانی روزافزون در زندگی امروز

  • اهمیت 

فشارها و استرس زندگی امروزی بسیار بیشتر از زندگی در گذشته است.اگر سختی ها بر ما قالب میشود، به ما هم بستگی دارد زیرا ما هم ضعیف شده ایم و مهارت های مناسب با زندگی امروز را نداریم.

واقعیت این است که زندگی امروز تغییر کرده ولی ما تغییر نکرده ایم!!!

کسب مهارت های جدید یعنی: سالم تر بودن، آرامش بیشتر داشتن، راضی تر بودن و نپرداختن هزینه های گزاف در زندگی است.

  • سرفصل ها
  1. تعریف استرس و مفهوم علمی مدیریت استرس.
  2. آشنایی با مفهوم استرس و استرسورها.
  3. آشنایی با استعاره ظرف استرس و کاربرد و اهمیت آن.
  4. تفاوت استرس و اضطراب.
  5. چرا استرس را تجربه می کنیم.
  6. استرس مثبت و استرس منفی.
  7. مداخلات موثر در جهت کاهش استرس.

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader