حوزه خودسازی

کوچینگ توسعه فردی

کوچینگ توسعه فردی

توضیحات دوره

  • هدف کلی

کشف خود و طی کردن فرایند تغییر، خودشکوفایی و تبدیل شدن به بهترین خود

  • اهمیت

همه حرکت ها از درون به بیرون است (رشد، پیشرفت، پس رفت، تحول، تخریب، شکوفایی، بالندگی...) بنابر این شکوفایی و تبدیل شدن به آدمی که همیشه می خواسته ایم بشویم، ملزومات خود را دارد که نهایتا منجر به نیک زیستی و خشنودی درونی می شود. توسعه فردی یک سفر درونی است. همگان نیازمند نقشه راه، ابزارو مهارت های لازم هستند.

اگر ارزش های وجودی خود را نمی شناسی. اگر نمی دانی در چه حوزه ای از زندگی توانمندی. اگر نمی دانی به کدام سمت و سو می خواهی بروی، چه چیزی بدست آوری، چه کارهایی بکنی و چه جور انسانی می خواهی بشوی. اگر نمی دانی برای انجام چه کاری بر روی کره خاکی آمده ای. اگر یک زندگی هدفمند نداری. اگر هدف داری ولی نمی توانی به هدف برسی. اگر وقت کم میاوری... این مجموعه کارگاه ها مناسب شماست.

  • سرفصل ها
  1. کشف خود بر اساس ارزش ها
  2. شناسایی توانمندی ها
  3. طراحی چشم انداز
  4. کشف ماموریتم در زندگی
  5. هدف گذاری هوشمند (SMART)
  6. برنامه ریزی

مدیریت زمان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader