حوزه خودشناسی

خودشناسی واهمیت آن

خودشناسی واهمیت آن

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

شناخت(توانمندی ها، نیازها، خواسته ها، ضعف ها و ...) خود

 • اهمیت 

 

اگر موارد زیر در مورد شما هم صدق می کند، نیاز به آموزش خودشناسی دارید:

اگر از موقعیت فعلی شغلی و زندگی خود رضایت ندارید و خود را سرزنش می کنید.

اگر مدام نگران نظر دیگران در مورد خود و راضی نگه داشتن اطرافیان هستید.

اگر هدف تان، خودرو، خانه لوکس و… است تا بواسطه آنها احساس رضایت پیدا کنید.

اگرظاهرو فیزیک خود را دوست ندارید و مدام بفکرعمل های زیبایی هستید.

اگر لذت، شادی و رضایت از زندگی را موکول کرده اید به پس از رسیدن به اهداف تان.

اگر درارتباطات خود دچار مشکل هستید و ناتوان از تغییر هستید.

اگر آینده را تاریک می بینید و ناامید هستید.

اگر معنای زندگی خود را گم کرده اید.

 • سرفصل ها 

 

 1.  ضرورت خودشناسی(من کیستم؟)
 2.  فواید خودشناسی
 3.  ما و محیط رشدمان
 4.  خودباختگی و آشنایی با ریشه رنج های ما.
 5.  خودآگاهی
 6.  کشف سایه
 7.  باورها اساس زندگی ما (آسیب شناسی باورهای ما) چرا اینگونه فکر می کنیم؟
 8.  ویژگی های مهم خودشناسی.
 9.  کشف رسالت من در زندگی؟
 10.  یافتن نقشه راه و اقدام، درمسیرارزش ها خود.

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها