حوزه خودشناسی

شناخت محرک های فردی

شناخت محرک های فردی

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

در مکتب رفتارگرایی همه چیز در قالب رفتار قابل مشاهده و سنجش است و رفتار را هم می‌توان با پاداش، تنبیه و شرطی سازی و مهندسیِ سایر عوامل محیطی، تغییر داد.

 • اهمیت 

تنها محرکهای خارجی و بیرونی رفتار را مد نظر دارد.

 • سرفصل ها 
 1. تعریف محرک
 2. محرکهای انسان
 3. شناسایی محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری
 4. تفاوت رفتار پاسخ گر و رفتار کنشگر
 5. شرطی سازی تعمیم محرک
 6. شرطی سازی تمییز محرک
 7. خاموشی در شرطی سازی کنشگر
 8. بازگشت خودبه خودی
 9. انواع تقویت کننده ها
 10. تقویت کننده های تعمیم یافته
 11. تقویت مثبت / تقویت منفی
 12. برنامه های تقویت / اصل پریماگ

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها